PATVIRTINTA

Lietuvos Boulingo Federacijos

Valdybos

2017-08-25

LIETUVOS BOULINGO ČEMPIONATO NUOSTATAI
 

          TURINYS

         SĄVOKOS 

 1. BENDROJI DALIS 
 2. TURNYRAI 
 3. REITINGINIAI TURNYRAI 
 4. REITINGINIO TURNYRO DALYVIAI 
 5. REITINGINIO TURNYRO REGLAMENTAS 
 6. REGISTRACIJA REITINGINIAM TURNYRUI 
 7. LBČ DALYVIŲ REITINGAS 
 8. FINALINIS TURNYRAS 
 9. FINALINIO TURNYRO REGLAMENTAS 
 10. INFRASTRUKTŪRA 
 11. PROTESTAI 
 12. TEISĖJAVIMAS 
 13. NENUMATYTI ATVEJAI 
 14. TAKELIŲ GEDIMAS 

Sąvokos:

 • ■ LBF - Lietuvos Boulingo Federacija.
 • ■ LBČ - Lietuvos asmeninis boulingo čempionatas.
 • ■ Nuostatai - šie, LBČ nuostatai.
 • ■ Projektų vadovas - asmuo atsakingas už sporto renginių organizavimą ir pravedimą.
 • ■ LBČ reglamentas - dokumentas, nustatantis viso sezono Lietuvos asmeninio boulingo čempionato vykdymo terminus ir sąlygas.
 • ■ Klubas - LBF narys, veikiantis boulingo sporto srityje pagal savo įstatus.
 • ■ Žaidėjas - asmuo, atstovaujantis klubą.
 • ■ Turnyro dalyvis - turnyre dalyvaujantis žaidėjas.
 • ■ Finalinis turnyras - finalinis LBČ etapas, vykdomas šiuose nuostatuose numatyta tvarka. Šio turnyro vyrų, moterų, jaunių ir senjorų įskaitų laimėtojams suteikiami Lietuvos čempionų vardai.
 • ■ Reitinginiai turnyrai - LBF organizuojami ir įgaliotų asmenų vykdomi atrankos į Lietuvos boulingo čempionato finalinį turnyrą etapai, kuriems suteiktas reitinginio turnyro statusas.
 • ■ Turnyro reglamentas - dokumentas, nustatantis atskirų reitinginių turnyrų ar finalinio turnyro vykdymo terminus ir sąlygas.
 • ■ Turnyro vykdytojai - turnyro organizatorių įgalioti asmenys, kuriems pavesta įvykdyti turnyrą pagal patvirtintą reglamentą.
 • ■ Komisaras - asmuo, kuriam suteikti įgaliojimai vadovauti turnyrui. Komisaras skiriamas turnyro vykdytojų teikimu.
 • ■ Teisėjas - asmuo, atsakantis už priimtų nutarimų, nuostatų, taisyklių vykdymą turnyro metu, tiesiogiai atsakingas už žaidimo eigą, teisėjų ir jų padėjėjų bei turnyro dalyvių veiksmus žaidimo metu.
 • ■ Atkrintamosios varžybos - dviejų turnyro dalyvių tarpusavio dvikova, kurioje nugalėtojas nustatomas pagal turnyro reglamente numatytas taisykles.
 • ■ Kvalifikacinės varžybos - pradiniai turnyro etapai, kurių metu išaiškinami turnyro dalyviai patenkantys į atkrintamąsias varžybas.
 • ■ Dalyvio mokestis - visi turnyro dalyvio mokesčiai, mokami organizatoriams už dalyvavimą turnyre (t.y. startinis ir peržaidimo mokestis).
 • ■ Žaidėjo vidurkis - visų reitinginių turnyrų kvalifikacinių etapų įskaitinių žaidimų metu numuštų kėglių kiekis padalintas iš sužaisto partijų kiekio.
 • ■ Treneris - asmuo, užsiimantis sportininkų arba sporto komandos paruošimu varžyboms (rungtynėms), jų treniravimu, konsultavimu treniruotėse ir varžybų metu.

 

I. BENDROJI DALIS
 
1. Šie nuostatai nustato Lietuvos boulingo čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, žaidėjų statusą, drausminių nuobaudų skyrimo, komercinių teisių susijusių su turnyrais įgyvendinimo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su turnyrų organizavimu ir vykdymu susijusius santykius.
2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LBF Valdybai ir galioja iki kitų LBČ nuostatų patvirtinimo.
3. Nuostatai yra sudaryti remiantis LBF įstatais bei kitais LBF teisės aktais.
4. Lietuvos boulingo čempionato vykdymo kontrolę ir priežiūrą vykdo LBF Valdyba.
 
II. TURNYRAI
 
5. Asmuo, pageidaujantis surengti reitinginį ar finalinį LBČ turnyrą, iki nustatyto termino pateikia nustatytos formos paraišką LBF valdybos vardu.
6. Reitinginis ir finalinis LBČ turnyras gali būti surengtas tik boulingo centre atitinkančiame LBF Valdybos nustatytas technines sąlygas.
 
III. REITINGINIAI TURNYRAI
 
7. Už reitinginių turnyrų organizavimą ¡r vykdymą atsakingas Projektų vadovas arba vykdytojai atrenkami remiantis LBF Valdybos patvirtinta tvarka.
8. Reitinginio turnyro statusą savo sprendimu turnyrui suteikia LBF valdyba.
9. Vieningą reitinginių turnyrų reglamentą sudaro ir tvirtina LBF Valdyba.
10. Reitinginiai turnyrai vykdomi atskirose įskaitose, kurių kiekis nustatomas LBČ reglamente. įskaitose, kuriose žaidžia abiejų lyčių žaidėjai - moteriškos lyties turnyro dalyviai kiekvienoje partijoje gauna 8 papildomus taškus. Taip pat visi žaidėjai gauna papildomus taškus:
Senjorų įskaita:
          - +5 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 60-69 metus.
          - +10 taškų prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 70 ir daugiau metų.
Jaunių įskaita:
          - +12 taškų prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems mažiau nei 11 metų.
          - +7 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 11-13 metų.
          - +5 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 14-16 metų.
Papildomi taškai sportininkams skaičiuojami pagal gimimo metus ir priskiriami sezono pradžioje. Jie išlieka nekintami viso sezono metu.
 
IV. REITINGINIO TURNYRO DALYVIAI
 
11. Dalyvauti reitinginiame turnyre turi teisę asmenys turintys LBF žaidėjo licenciją.
12. Kiekvienas klubas, nusprendęs leisti jam atstovaujantiems žaidėjams dalyvauti reitinginiame turnyre, reglamente nustatytu laiku privalo atsiųsti nustatytos formos registracijos paraišką, kurioje nurodomi žaidėjai dalyvausiantys reitinginiame turnyre. Šioje paraiškoje klubas privalo nurodyti žaidėjų vardus, pavardes, įskaitą bei prisiimti atsakomybę už tai, kad šie žaidėjai laikysis LBF įstatų, nuostatų, turnyro reglamento, komisaro ir teisėjo sprendimų, LBF Valdybos nustatytų boulingo žaidimo taisyklių, o visus ginčus, susijusius su dalyvavimu turnyre, spręs nuostatuose nustatyta tvarka.
13. Žaidėjai atstovaujantys klubams, kurie
       - savalaikiai nepateikė žaidėjų registracijos paraiškos;
       - pareiškė atsisakymą leisti klubą atstovaujantiems žaidėjams dalyvauti reitinginiame turnyre;
       - neapmokėjo startinio dalyvio mokesčio reglamente numatytais terminais;
gali netekti galimybės dalyvauti reitinginiame turnyre. Tai nepanaikina teisės žaidėjams dalyvauti kituose sezono reitinginiuose turnyruose.
14. Reitinginio turnyro dalyvių skaičius neribotas.
15. Reitinginio turnyro dalyviai privalo vilkėti nustatytos formos aprangą numatytą LBF Bendrosiose Boulingo Žaidimo Taisyklėse.
16. Už turnyro dalyvių pasiruošimą reitinginiams turnyrams, registraciją, nustatytų dalyvavimo ir/ar kitų mokesčių sumokėjimą atsako klubai.
17. Už turnyro dalyviams skirtų baudų sumokėjimą atsakingi klubai.
18. Jei žaidėjas sezono metu nustatyta tvarka pakeičia klubą, kuriam jis atstovauja reitinginiuose turnyruose, jo rezultatai užskaitomi tam klubui, kuriam jis atstovavo daugiau nei pusėje sezono reitinginių turnyrų.
19. Treneris turi teisę būti žaidimo zonoje kartu su tuo metu rungtyniaujančiu sportininku, jei prieš varžybas (arba užėjimą) sportininkas užregistravo jį pas rungtynių komisarą ar atstovaujantį asmenį.
 
V. REITINGINIO TURNYRO REGLAMENTAS
 
20. Reitinginiai turnyrai vyksta pagal LBF valdybos patvirtintą reglamentą.
21. Atskirų reitinginių turnyrų reglamentų detalės - registracijos tvarka ir terminai, kvalifikacinių žaidimų kiekis ir laikas, registracijos peržaidimams tvarka, turnyro dalyvių patenkančių į antrąjį kvalifikacinį etapą kiekis, finalinės reitinginio turnyro dienos varžybų tvarkaraštis, apdovanojimų dydžiai ir įteikimo tvarka nustatomos kiekvienam reitinginiam turnyrui atskirai.
22. Už registraciją turnyrui atsakingas turnyro komisaras. Registracija privalo būti vykdoma pagal reglamente nurodytas sąlygas ir tvarką. Registraciją vykdo turnyro komisaras arba jo įgaliotas asmuo nurodytas turnyro reglamente.
23. Turnyro dalyviai privalo mokėti turnyro reglamente nustatytus mokesčius. Turnyro vykdytojai turi teisę suteikti nuolaidas dalyvio mokesčiui atskiroms žaidėjų grupėms savo nuožiūra
24. Reglamente privalo būti nurodyta:
          a) turnyro pavadinimas;
          b) turnyro pradžios ir pabaigos data;
          c) turnyro komisaro vardas ir pavardė;
          d) turnyro vyriausiojo teisėjo vardas ir pavardė;
          e) registracijos turnyrui terminai ir registracijos tvarka;
          f) tikslus kvalifikacinių žaidimų pradžios grafikas;
          g) registracijos kvalifikacinių žaidimų peržaidimams tvarka ir laikas;
          h) atkrintamųjų ir finalinių etapų vykdymo tvarka ir laikas visose įskaitose;
          i) apdovanojimų dydis.
25. Kvalifikacinių žaidimų peržaidimai privalo būti vykdomi laikantis šių taisyklių:
         a) peržaidimui reitinginio turnyro dalyvis gali registruotis pagal turnyro reglamente numatytą tvarką;
         b) peržaidimų skaičius neribojamas.
         c) reitinginio turnyro vykdytojai turi teisę negrąžinti sumokėto startinio ir/arba peržaidimo mokesčio (arba jo dalies) turnyro dalyviui, kuris nedalyvavo atitinkamame užėjime.
26. Jei du ar daugiau reitinginio turnyro dalyvių surenka vienodą taškų kiekį kvalifikacinių etapų metu - aukštesnė vieta turnyrinėje lentelėje atitenka (eilės tvarka):
        a) turnyro dalyviui pasiekusiam aukštesnį etapo paskutinės partijos rezultatą;
        b) priešpaskutinės partijos rezultatą ir t.t.;
        c) burtai.
27. Jei vykstant atkrintamosioms dvikovoms partija baigiasi lygiu rezultatu - atliekamas vienas papildomas metimas į visus stovinčius kėglius. Jei šis metimas nugalėtojo neišaiškina - metamas dar vienas metimas į visus stovinčius kėglius ir t.t. iki tol, kol bus išaiškintas nugalėtojas.
28. Reitinginio turnyro dalyvių registracija kiekvienam žaidimui turi būti baigta likus 10 (dešimt) minučių iki reglamente numatytos žaidimo pradžios. Turnyro dalyviams pavėlavusiems savalaikiškai užsiregistruoti, turnyro vyriausiojo teisėjo arba turnyro komisaro sprendimu gali būti neleista dalyvauti žaidime.
29. Apšilimui kiekvienam žaidėjui prieš kiekvieną turnyro etapą turi būti skirta po 5 (penkias) minutes.
30. Kiekvienas turnyro dalyvis prieš žaidimą turi gauti nustatytos formos žaidėjo kortelę. Rezultatus į žaidėjo kortelę įrašo žaidėjas arba teisėjas, o teisėjas/teisėjo padėjėjas patikrina ar teisingi užrašyti rezultatai. Teisėjas privalo žaidimo korteles su reikiamais parašais po žaidimo perduoti turnyro komisarui.
31. Reitinginio turnyro takelių tepimo diagramą vykdytojų teikimu tvirtina LBF valdyba. Takelių tepimo diagrama vykdytojai privalo paskelbti interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt ne vėliau nei prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki reitinginio turnyro pradžios.
32. Apdovanojimams privalo būti skirta ne mažiau lėšų, nei numatyta LBČ reglamente.
33. Pasibaigus turnyrui ne vėliau kaip 7 darbo dienų bėgyje turnyro vykdytojas privalo pateikti nustatytos formos Lietuvos asmeninio čempionato reitinginio turnyro ataskaitą LBF valdybai.
34. Galutinį turnyro vykdytojo pasiūlytą reitinginio turnyro reglamentą tvirtina LBF valdyba. Patvirtintas reglamentas privalo būti paskelbtas interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt ne vėliau nei prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki reitinginio turnyro pradžios.
35. Reitinginių turnyrų vykdytojai privalo mokėti LBČ reglamente nustatytus mokesčius.
 
VI. REGISTRACIJA REITINGINIAM TURNYRUI
 
36. Reitinginio turnyro dalyvių registravimo terminus ir tvarką nustato reglamentas.
37. Pagrindinė registracija reitinginiam turnyrui turi prasidėti ne vėliau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir baigtis ne vėliau nei 1 (viena) kalendorinė diena iki reglamente nustatytos turnyro pradžios. Turnyro organizatoriai turi teisę vykdyti papildomą naujų turnyro dalyvių registraciją į turnyrą, jei yra laisvų vietų. Šiuo atveju gali būti nustatytas mokestis (bauda) už nesavalaikį registracijos paraiškos pateikimą, kurio dydis nustatytas LBČ reglamente.
38. Registravimo tvarka privalo būti pagrįsta teisingumo ir lygiateisiškumo principais.
 
VII. LBČ DALYVIŲ REITINGAS
 
39. Už dalyvavimą reitinginiuose turnyruose turnyrų dalyviams skiriami reitinginiai taškai.
40. Reitinginiai taškai skiriami atskirai kiekvienoje įskaitoje.
41. Reitinginiai taškai turnyro dalyviams skiriami pagal užimtas vietas galutinėje turnyro lentelėje vadovaujantis formule, kurią tvirtina LBF Valdyba.
 
VIII. FINALINIS TURNYRAS
 
42. Finalinis turnyras vykdomas kiekvienais metais iki birželio mėn. 7 d. Finalinio turnyro metu išaiškinami Lietuvos čempionai atskirose įskaitose.
43. Finaliniame turnyre dalyvauja žaidėjai iškovoję teisę jame dalyvauti pagal LBČ reglamente nustatytą tvarką.
44. Finalinio turnyro tepimo diagramas nustato LBF valdyba ir paskelbia interneto svetainėje www.lbf- bowling.lt ne vėliau nei 24 val. iki finalinio turnyro pradžios.
 
IX. FINALINIO TURNYRO REGLAMENTAS
 
45. Finalinio turnyro reglamentą tvirtina LBF Valdyba.
46. Finalinio turnyro reglamentas privalo būti paskelbtas prieš prasidedant sezonui, kurio metu vyks finalinis turnyras.
47. Finalinio turnyro reglamente privalo būti nurodyta:
a) turnyro pradžios ir pabaigos datos;
b) atkrintamųjų ir finalinių etapų vykdymo tvarka ir laikas visose įskaitose;
c) nugalėtojo išaiškinimo tvarka kiekvienoje įskaitoje.
48. Finalinio turnyro reglamentą sezono metu turi teisę keisti LBF Valdyba. Apie pakeitimus privalo būti pranešta interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt
 
X. INFRASTRUKTŪRA
 
49. Reitinginių ir finalinio turnyrų organizatoriai kartu su boulingo centro administracija privalo paruošti ir užtikrinti:
a) takelius visiems žaidimams numatytiems reglamentuose;
b) tvarką ir saugumą boulingo centre turnyrų metu;
c) tinkamą boulingo takelių paruošimą ir priežiūrą;
d) vienodą tepimo diagramą ir tepalo rūšį vieno turnyro metu.
50. LBČ galima žaisti tik kamuoliais, aprobuotais FIQ.
51. Reitinginio turnyro vykdytojai 7 (septynias) kalendorines dienas iki turnyro pradžios privalo užtikrinti galimybę treniruotis pagal reitinginio turnyro tepimo diagramą.
52. Finalinio turnyro vykdytojas ne mažiau kaip 24 val. iki turnyro pradžios privalo sudaryti galimybę treniruotis pagal finalinio turnyro tepimo diagramą.
 
XI. PROTESTAI
 
53. Reitinginio turnyro dalyvis norintis pateikti protestą, privalo apie tai įspėti vyr. teisėją arba komisarą. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po žaidimo įrašomi žaidėjo kortelėje.
54. Reitinginių ir finalinio turnyro metu protestas pateikiamas Komisarui.
55. Išsamų, motyvuotą protestą turnyro dalyvis privalo raštiškai pateikti komisarui per 24 valandas nuo protestuojamo įvykio - kvalifikacinių ar atkrintamųjų varžybų pabaigos.
56. Išsamų, motyvuotą protestą turnyre dalyvaujančių klubų vadovai gali raštiškai pateikti LBF valdybai per 24 valandas nuo reitinginio turnyro pabaigos.
57. Protestas nagrinėjamas tik sumokėjus protesto mokestį. Protesto mokestis yra 30 (trisdešimt) €.
58. Jeigu protestas nenagrinėjamas, protesto mokestis yra grąžinamas asmeniui pateikusiam protestą. Kartu privalo būti pateiktas motyvuotas atsisakymas nagrinėti protestą
59. Bent iš dalies patenkinus protestą - sumokėtas protesto mokestis grąžinamas. Jei protestas nepatenkinamas - mokestis negrąžinamas.
60. Protestus nagrinėja LBF valdyba kartu su atitinkamo reitinginio ar finalinio turnyro komisaru.
61. Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų, neturėjusių esminės įtakos turnyro rezultatams.
62. LBF valdybas atsakymas asmeniui pateikusiam protestą privalo būti duotas ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo pateikimo.
 
XII. TEISĖJAVIMAS
 
63. Žaidimui vadovauja turnyro vyriausias teisėjas.
64. Jei teisėjas negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jo pareigas atlieka turnyro komisaras.
65. Prieš žaidimą turnyro teisėjas ir turnyro komisaras privalo patikrinti kaip įvykdyti pasiruošimai varžyboms. Nustačius pažeidimus, informuoti organizatorius ir boulingo centro administraciją pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau kaip 10 (dešimt) minučių iki žaidimo pradžios.
66. Teisėjavimas vyksta pagal LBF Valdybos patvirtintus nuostatus ir laikantis LBF Valdybos patvirtintų bendrųjų boulingo žaidimo taisyklių.
XIII. NENUMATYTI ATVEJAI
67. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, kurie nėra turnyro komisaro kompetencijoje, sprendžia LBF prezidentas kurių sprendimas yra galutinis.
 
XIV. TAKELIŲ GEDIMAS
 
68. Mechaninis gedimas:
68.1. Turnyro komisaras priima visus sprendimus dėl žaidimų tęstinumo ar atnaujinimo mechaninio sugedimo atveju.
68.2. Jei žaidimas reikalauja, kad sportininkai pereitų į pakaitinę porą, kuri anksčiau nebuvo naudojama, kiekvienam sportininkui, kuriam reikia pereiti prie kitos poros takelių, bus leidžiama po du kartus numesti (padaryti apšilimą) ant kiekvieno takelio.
 
 
LBF Valdybos pirmininkas
Robertas Samulis
 
 

Pro           www.boulingokamuolys.lt