Patvirtinta LBF 2007 09 13 Valdybos susirinkime

Nutarimu Nr. 5

  

Šios taisyklės sudarytos siekiant nustatyti Lietuvos boulingo federacijos oficialios simbolikos – logotipo ir emblemos (toliau tekste –ženklai) naudojimo tvarką, apsaugoti autorines bei turtines teises į ženklus, reglamentuoti naudojimo teisių perdavimą tretiesiems asmenims.

 

Autorinės ir turtinės teisės

 

Autorinės ir turtinės ženklų teisės priklauso Lietuvos boulingo federacijai. Šios teisės saugomos

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, 1999 05 18, Nr.VIII-1185.

 

Ženklų naudojimo sąlygos

 

1.   Ženklai   gali   būti   naudojamas   leidiniuose   ar   spausdiniuose,   reprezentuojančiuose   Lietuvos boulingom federaciją.

2.   LBF Prezidentui, atsakingam už šių taisyklių laikymąsi, pritarus, LBF nariai gali neatlygintinai naudoti   ženklus   savo   oficialiuose   blankuose   ant   klubo   aprangos,   klubo   reklaminiuose spaudiniuose. Prezidentui privalo būti pateikti ženklų naudojimo maketai ir aprašymai.

3.   Ženklai  gali  būti  naudojami  Lietuvos  boulingo  federacijos  organų  raštvedyboje,   iškabose, leidiniuose  bei spausdiniuose,  skiriamuosiuose  ženkluose,  reklaminėje  ir informacinėje atributikoje, Lietuvos rinktinių žaidėjų aprangoje.

4.   Teisė naudoti ženklus yra suteikiama dvišale terminuota sutartimi (Priedas Nr. 2), kurios šalys yra Lietuvos boulingo federacija ir juridinis arba fizinis asmuo. Sutartyje ženklo naudotojas, be kita ko, įsipareigoja:

5.1. Naudoti ženklus tik aukštos kokybės gaminių tiražavimui.

5.2 Neperleisti naudojimo teisės (leidimo) trečioms šalims.

5.3 Nepažeisti LBF logotipo ir emblemos autorių teisių, laikantis nustatytų spalvų ir proporcijų.

5.4 Laikytis LR įstatymais reglamentuotų gamybos ir prekybos taisyklių.

5.   Asmuo norintis gauti teisę naudoti ženklą (leidimą) ant gaminio, turi pateikti nustatytos formos prašymą (Priedas Nr. 1) ir sumokėti nustatytą mokestį.

6.   LBF logotipo ir emblemos naudojimo sutarties administravimo mokestis

 

 

Gaminiui

Spaudiniui

Išskirtinė teisė

Kaina

200 Lt

50Lt

2000 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmeniui naudojančiam ženklą keliose rūšyse gaminių ar spaudinių Prezidentas turi teise taikyti nuolaidas.

 

Atsakomybė neteisėtai naudojant ženklus

 

7.   Bet koks  neteisėtas  minėtų  prekių ženklų  naudojimas  griežtai  draudžiamas  ir laikomas  prekių ženklo įstatymo, autorinės teisės įstatymo, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar sąžiningos konkurencijos įstatymo pažeidimu. Asmuo neteisėtai naudojantis LBF logotipą ir emblemą gali


būti patrauktas  atsakomybėn  pagal 2000  10 10  LR Prekių  ženklų  įstatymo  (Nr.VIII-1981)  50 straipsnį. Jame, be kita ko, teigiama:

-    "Neteisėtai pažymėtos prekės teismo sprendimu gali būti perduotos ženklo savininkui";

-    "Ženklo savininkas gali reikalauti kompensacijos. Jos dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamos prekės ar paslaugos teisėto pardavimo kainą: ji gali būti padidinta iki 200 procentų, o esant tyčiniam pažeidimui- iki 300 procentų".

  

LBF Prezidentas                                                                                              

D.Kukuris


 

simbolikos naudojimo taisyklių

Priedas Nr. 1

 

(Įmonės, biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas, asmens vardas , pavardė)

 

 


 

P R A Š Y M A S

 

Prašome sudaryti sutartį dėl teisės naudoti LBF emblemą ir logotipa.


(Prašymo padavimo data)


 

 

(Įmonės, biudžetinės ar viešosios įstaigos veiklos vykdymo patalpų adresas)

 

Rejestro Nr., registravimo data                                                                  kodas                                        

 

tel.                                                                             faksas

 

el. paštas

 

interneto tinklapis

 

Įmonės, biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovas:                                                                         

(vardas, pavardė)

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

Juridinio asmens įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija; Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga.

Pareiškėjo (vadovo) parašas                                                               

 

simbolikos naudojimo

Priedas Nr. 1

 

Prekių ženklo licencinė sutartis

 

Vilnius, /data/

 

Mes, šios sutarties šalys,

 

Licenciaras,                                                                                                                                                

pavadinimas, adresas, telefonas, faksas


vadovaudamasis


atstovaujamas                                                     , (toliau –


 

Licenciaras), ir Licenciatas,                                                                                                                       

pavadinimas, adresas, telefonas, faksas


vadovaudamasis                                           Licenciatas).

 

Šiuo susitariame taip:


atstovaujamas


,   (toliau   –


 

Licenciaras suteikia Licenciatui neišimtinę teisę naudoti prekių ženklą X (Reg. Nr. 00000) visoje

Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Prekių  ženklas  X  (Reg.  Nr.  00000)  Licenciato  gali  būti  naudojamas  visoms  prekėms  ir/ar paslaugoms, kurioms jis yra registruotas.

 

Licenciatas turi teisę suteikti sublicenciją tretiesiems asmenims dėl prekių ženklo X (Reg. Nr.

00000) naudojimo tik su raštišku Licenciaro sutikimu.

 

Licenciatas savo lėšomis turi teisę prieštarauti bet kokiam teisių į prekių ženklą X (Reg. Nr.

00000) pažeidimui, įskaitant ir teisę reikšti ieškinį teisme.

 

Prekių ženklas X (Reg. Nr. 00000) turi būti naudojamas Licenciaro nurodytomis sąlygomis. Ši sutartis galioja iki /data/.

 

Šalių parašai:

 

 

 Licenciaras                                                                              Licenciatas

Pro           www.boulingokamuolys.lt