Patvirtinta 2008-05-10 LBF Valdybos posėdyje Nutarimu Nr. 22

 

I skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1.    Komitetų veiklos pagrindas.

1.1.Lietuvos boulingo federacijos (toliau –LBF) komitetai (toliau - Komitetai) yra sudaromi dalykinėms

problemoms nagrinėti bei teikti pasiūlymus LBF organams.

1.2.Komitetus steigia bei komitetų skaičių, pavadinimus, dalykines sritis nustato, Komitetų pirmininkus skiria, ir komitetų veiklos bendrąjį darbo reglamentą tvirtina LBF Valdyba.

1.3. Komitetai kviečia dalyvauti komiteto veikloje rėmėjus, ekspertus atskiriems klausimams nagrinėti, teikia išvadas, pasiūlymus LBF organams.

1.4. Komitetai savo veikloje vadovaujasi LBF įstatais, Konferencijos, LBF valdybos sprendimais bei

šiuo reglamentu.

1.5. Komitetai yra atsakingi ir atskaitingi Valdybos Pirmininkui atsakingam už komitetų veiklą, taip pat

LBF Valdybai.

1.6. Komitetai privalo nustatytu laiku apsvarstyti ir pateikti išvadas dėl jam svarstyti perduotų klausimų.

 

2.    Komitetų veiklos kryptys.

Savo iniciatyva ar LBF valdymo organų pavedimu komitetai turi:

2.1. teikti pasiūlymus dėl rengiamų LBF teisės aktų;

2.2. savarankiškai rengti teisės aktų projektus;

2.3. analizuoti rengiamus teisės aktų projektus;

2.4. rengti ir teikti išvadas dėl LBF valdymo organų teisės aktų;

2.5. kelti viešumon neteisėto ar neteisingo viešųjų ir kitų lėšų bei turto naudojimo faktus;

2.6. teikti pasiūlymus LBF Valdybai ir kitiems LBF valdymo organams;

2.7. analizuoti ir teikti pasiūlymus LBF narių problemoms spręsti.

 

3.    Komitetų įgaliojimai.

Pagrindiniai Komitetų įgaliojimai jų veiklos sritims priklausančiais klausimais:

3.1. rengti ir teikti pasiūlymus LBF Konferencijų ir Valdybos posėdžių darbotvarkės klausimais;

3.2. pagal savo kompetenciją domėtis, kaip įgyvendinami LBF teisės aktai, kaip atsižvelgiama į LBF

organų, jų narių rekomendacijas bei pasiūlymus;

3.3. sudaryti Komiteto darbo planą;

3.4. nagrinėti LBF narių ir žaidėjų prašymus, skundus ir pasiūlymus teisės aktų rengimo ir vykdymo klausimais, surinktus duomenis panaudoti teisės aktams rengti ir tobulinti;

3.5. reikalui esant, kviesti į posėdžius kitų Komitetų narius, taip pat pasitelkti kitus kompetentingus asmenis;

3.6. gauti informaciją iš kitų LBF Komitetų ir LBF valdymo organų apie ruošiamus teisės aktus ar jų

pakeitimus.

 

II skyrius. KOMITETO SANDARA

 

4.    Komiteto sudėtis.

4.1. Komitetą sudaro nariai, kurių negali būti mažiau negu trys.

4.2. LBF nariai  ir žaidėjai  gali įsijungti  į Komiteto  veiklą laisvai,  apie tai informuodami  Komiteto pirmininką.  Komiteto nario teises asmuo įgyja nuo kito iš eilės, išskyrus steigiamąjį,  Komiteto posėdžio.


4.3. Komiteto organizacinė struktūra yra:

4.3.1.   Komiteto posėdis;

4.3.2.   Komiteto pirmininkas;

4.3.3.   Komiteto pirmininko pavaduotojas;

4.3.4.   Komiteto nariai.

4.4. Komitetas rengia dalykinių sričių pakeitimų projektus ir teikia tvirtinti LBF Valdybai.

4.5. Komitete taip pat gali būti nustatomas kiekvieno jo nario kuruojamas veiklos baras.

 

5.    Komiteto nario teisės ir pareigos.

Komiteto narys turi šias teises:

5.1. balsuoti visais Komitete svarstomais klausimais;

5.2. siūlyti  svarstyti  Komitetui  klausimus,  teisės  aktų  ar  kitų  dokumentų  projektus,  dalyvauti  juos rengiant ir svarstant;

5.3. siūlyti kviesti į Komiteto posėdžius reikalingus asmenis;

5.4. susipažinti su visais Komiteto dokumentais bei kita medžiaga, prireikus jais naudotis savo veikloje, kreiptis gauti teisės aktų, jų projektų ar kitų dokumentų kopijas;

5.5. teikti pasiūlymus dėl informacijos pateikimo;

5.6. dalyvauti stebėtojo teisėmis kitų Komitetų posėdžiuose;

5.7. pareikšti pastabas dėl Komiteto posėdžio protokolo kitame artimiausiame Komiteto posėdyje.

 

Komiteto narys privalo:

5.8. dalyvauti Komiteto posėdžiuose;

5.9. vykdyti Komiteto sprendimus.

5.10.    Komiteto narys, negalėdamas dalyvauti Komiteto posėdyje, apie tai turi informuoti Komiteto pirmininką.

 

6.    Komiteto pirmininkas.

6.1. Komitetui vadovauja Komiteto pirmininkas, kurį skiria LBF Valdyba.

6.2. Komiteto pirmininkas turi visas Komiteto nario teises ir pareigas, o taip pat:

6.2.1.   teikia Komitetui tvirtinti Komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūrą;

6.2.2.   nustato Komiteto posėdžių sušaukimo terminus, ne retesnius nei kartą per pusę metų,;

6.2.3.   sudaro Komiteto posėdžio darbotvarkės projektą;

6.2.4.   šaukia Komiteto posėdžius ir rūpinasi, kad jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita medžiaga;

6.2.5.   pagal Komiteto patvirtintą darbo planą ir kitus Komiteto sprendimus duoda Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems su Komiteto veikla susijusią medžiagą;

6.2.6.   kviečia dalyvauti Komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

6.2.7.   pirmininkauja Komiteto posėdžiams;

6.2.8.   reguliariai  praneša  Komiteto  nariams  apie  gautus  teisės  aktų  projektus,  naujus  pavedimus Komitetui,  apie  Komiteto  sprendimų  įgyvendinimą,  jo  rekomendacijų  svarstymą,  veiklą  ir nuveiktą darbą atstovaujant Komitetui;

6.2.9.   organizuoja Komiteto narių atsiskaitymą už jų veiklą;

6.2.10. atsako į laiškus, įvairius raštus, adresuotus jam, Komitetui arba kitiems LBF valdymo organams pagal Komiteto kompetenciją;

6.2.11. pasirašo Komiteto sprendimus.

6.3.Apie Komiteto veiklą kartą per metus Komiteto pirmininkas informuoja LBF valdybą.

6.4. Komiteto  pirmininkui  nesant  ar  negalint  eiti  pareigų,  jo  pareigas  eina  Komiteto  pirmininko pavaduotojas.

 

 III skyrius. KOMITETO VEIKLA

 

7.    Komiteto posėdžiai.


7.1. Pagrindinė  Komiteto  veiklos  forma  –  posėdžiai.  Komiteto  nariai  taip  gali  keistis  informacija elektroniniu paštu bei kitais būdais.

7.2. Komiteto  posėdžiai  šaukiami  pirmininko  siūlymu  arba  ne  mažiau  kaip  1/3  Komiteto  narių

reikalavimu, pastaruoju atveju raštu nurodant darbotvarkės klausimus.

7.3. Numatoma posėdžių darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio. Posėdžio metu

Komitetas gali papildyti darbotvarkę.

7.4. Posėdžio klausimams parengti Komitetas gali sudaryti darbo grupes. Į jas gali būti įtraukti Komiteto nariai, kiti LBF nariai, žaidėjai, rėmėjai, ekspertai.

7.5. Komiteto sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė Komiteto narių.

7.6. Komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių

balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, Komiteto pirmininko balsas yra lemiamas.

7.7. Komiteto  posėdžiai  protokoluojami.  Posėdžių  darbotvarkes,  sprendimus,  išvadas  ir  protokolus pasirašo Komiteto pirmininkas.

7.8. Komitetų posėdžių protokolais gali naudotis tik LBF valdybos nariai. Kiti asmenys protokolais gali naudotis  tik  Komiteto   pirmininkui   sutikus.  Pasibaigus   metams,  posėdžių   protokolai   ir  kiti dokumentai vienerius metus saugomi Komitete, po to nustatyta tvarka perduodami LBF archyvui.

7.9. Komiteto informacinį aprūpinimą atlieka LBF sekretoriatas.

 

8.    Komiteto sprendimų ir kitos medžiagos teikimas ir skelbimas.

8.1. Komitetas  svarstomais klausimais  priima sprendimus,  kuriais vadovaujasi  LBF nariai tos srities

veikloje.

8.2. Po   Komitete   priimtų   svarbesnių   sprendimų   Komiteto   pirmininkas   gali   padaryti   pranešimą

visuomenės informacijos priemonėms.

 

Valdybos Pirmininkas                                                                                               

D.Drūteika

Pro           www.boulingokamuolys.lt