Patvirtinta 2014-01-28

Lietuvos Boulingo Federacijos

Valdybos posėdyje,

protokolo Nr. 193

 

Šiuo dokumentu nustatoma pasiruošimo Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste – federacija) Valdybos posėdžiams, jų vedimo, protokolavimo taip pat Valdybos sprendimų paruošimo, priėmimo, bei skelbimo tvarka. Valdybos posėdžių vedimo tvarka (toliau tekste – Tvarka) paruošta remiantis Lietuvos boulingo federacijos įstatais, Valdybos darbo reglamentu, kitais federacijos norminiais aktais.

 

 

 BENDROJI DALIS

 1. Lietuvos boulingo federacijos Valdybos rengiami posėdžiai yra uždari. Juose turi teisę dalyvauti tik Valdybos nariai bei asmenys, kuriems asociacijos įstatuose arba kituose asociacijos norminiuose aktuose numatoma teisė dalyvauti posėdžiuose, ir kviestieji asmenys, su kuriais susijęs nagrinėjamas klausimas.
 2. Eiliniai posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
 3. Valdybos posėdžiai gali būti pravedami ir elektroniniu būdu (e-posėdžiai).
 4. Neeiliniai Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami Prezidento, Valdybos pirmininko ar  ne mažiau kaip trečdalio Valdybos narių iniciatyva,
 5. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ir balsuoja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.
 6. Apie posėdžio datą ir laiką gali būti informuojami  asmenys, su kuriais susiję klausimai bus svarstomi.

 

POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS SUDARYMAS IR MEDŽIAGOS PATEIKIMAS

 1. Klausimai į posėdžio darbotvarkę įtraukiami Prezidento, Valdybos pirmininko, Valdybos nario, Generalinio sekretoriaus teikimu.
 2. Posėdžio darbotvarkės klausimai turi būti visapusiškai išnagrinėti, tiksliai ir aiškiai suformuluoti, kartu su jų medžiaga turi būti pateikiami siūlomi sprendimų projektai. Valdybos pirmininkas turi teisę siūlomą į darbotvarkę įtraukti klausimą grąžinti rengėjams papildomai svarstyti ar suderinti su susijusiais ir / arba atsakingais asmenimis.
 3. Visa posėdžiui teikiama medžiaga privalo būti parengta ir pateikta Generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki posėdžio pradžios.
 4. Valdybos nariams visa posėdžiui teikiama medžiaga privalo būti pateikta ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki posėdžio pradžios. Jeigu šio termino nesilaikoma, Valdyba gali nutarti klausimo svarstymą atidėti.
 5. Posėdžio darbotvarkę aprobuoja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininko aprobuotą darbotvarkę Generalinis sekretorius pateikia Valdybos nariams, kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims.
 6. Posėdžio darbotvarkę tvirtina Valdyba posėdžio metu. Darbotvarkė gali būti keičiama tik sutikus visiems posėdyje dalyvaujantiems ir balsuojantiems elektroniniu paštu Valdybos nariams.

 

ELEKTRONINIU BŪDU PRAVEDAMI VALDYBOS POSĖDŽIAI (e-posėdžiai)

 1. Visi veiksmai e-posėdžių metu atliekami elektroniniu paštu Valdybos narių, Prezidento, Generalinio sekretoriaus ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų asmeniniais elektroninio pašto adresais.
 2. E-posėdžiui pirmininkauja Valdybos pirmininkas, arba jo įgaliotas asmuo, sekretoriauja, paskelbia balsavimo rezultatus ir surašo posėdžio protokolą - Generalinis sekretorius.
 3. Pranešimas Valdybos nariams apie numatomą e-posėdį kartų su preliminaria darbotvarke ir siūlomais nutarimų projektais siunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki posėdžio pradžios.
 4. Diskusijoms, pasisakymams ir pasiūlymams skiriama ne mažiau kaip 72 valandos (3 paros) nuo pranešimo apie numatomą e-posėdį išsiuntimo. Per šį laikotarpį galima siūlyti įtraukti naujus klausimus į darbotvarkę bei pateikti alternatyvius nutarimų projektus pateiktos darbotvarkės klausimais. Asmuo, teikiantis naujus klausimus, alternatyvius nutarimų projektus, privalo išsiųsti juos visais Valdybos narių, Prezidento bei Generalinio sekretoriaus elektroninio pašto adresais.
 5. Pasibaigus diskusijoms, pasisakymams ir pasiūlymams skirtam terminui, Valdybos pirmininkas aprobuoja posėdžio darbotvarkę ir nutarimų projektus, pateikia juos Generaliniam sekretoriui, o Generalinis sekretorius pateikia juos Valdybos nariams, kartu paskelbiant balsavimo pradžią ir nurodant balsavimo pabaigos dieną ir valandą.
 6. Balsavimui skiriama 24 valandos nuo balsavimo pradžios paskelbimo.  Valdybos nariai balsuoja kiekvienu darbotvarkės klausimu pagal pateiktus nutarimų projektus siųsdami elektroninį laišką Generaliniam sekretoriui, kuris, pasibaigus balsavimo terminui, suskaičiuoja ir paskelbia balsavimo rezultatus.
 7. Valdybos nario elektroninis laiškas Generaliniam sekretoriui, su jo nurodytais sprendimais darbotvarkės klausimais ir atsiųstas nurodytu balsavimo laikotarpiu, laikomas oficialiu balsavimo biuleteniu.
 8. Remiantis šiais biuleteniais, Generalinis sekretorius suskaičiuoja balsus ir surašo posėdžio protokolą. Atspausdinti balsavimo biuleteniai pridedami prie posėdžio protokolo ir saugomi kartu.
 9. Posėdis laikomas teisėtu ir įvykusiu, jeigu jame nurodytu balsavimo laikotarpiu balsuoja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Jeigu atskirais darbotvarkės klausimais balsuoja mažiau nei pusė Valdybos narių, nutarimas tuo darbotvarkės klausimu laikomas nepriimtu.

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 1. Visi Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžius protokoluoja Generalinis sekretorius ar kitas sekretoriato narys. Protokole nurodoma posėdžio data, eilės numeris, posėdžio vedimo būdas (e-posėdžio atveju), posėdžio pirmininkas, sekretorius, posėdžio dalyviai, kviestieji asmenys, svarstytais klausimais priimti sprendimai, balsavimo rezultatai. Posėdžio protokolai yra numeruojami didėjimo tvarka.
 2. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų privalo būti surašytas ir pasirašytas posėdžiui pirmininkavusio asmens bei posėdžio sekretoriaus.
 3. Jeigu posėdžiui pateikto klausimo svarstymas atidedamas, protokole turi būti nurodyta atidėjimo priežastis, taip pat veiksmai, kurių privalo imtis atsakingas Valdybos narys, kad tuo klausimu būtų galima priimti sprendimą.
 4. Jei posėdžio metu svarstymui pateiktas nutarimo projektas yra papildomas ar pakeičiamas, jo galutinę redakciją pateikia klausimą svarstymui teikęs asmuo. Suredaguotas bei projektą teikusio asmens vizuotas sprendimas turi būti pateiktas protokolą rašančiam darbuotojui ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po posėdžio.
 5. Už protokolų saugojimą atsako Generalinis sekretorius.

 

NUTARIMŲ PRIĖMIMAS

 1. Posėdžio darbotvarkės klausimais priimami nutarimai.

28.  Nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja paprasta posėdžio narių dauguma.

29.  Skelbdamas balsavimo pradžią posėdžio pirmininkas patikrina kvorumą. E-posėdžio metu kvorumas nustatomas pasibaigus balsavimo laikotarpiui. Neesant kvorumo, apie tai informuojami Valdybos nariai.

30.  Paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma paprastai nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių?“ Jeigu prieštaraujančių nėra, posėdžio pirmininkas skelbia: „Priimta“. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Valdybos nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus skaičiuoja posėdžio pirmininkas. Teikiant klausimą balsavimui posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti „už“, „prieš“ ir klausia, „kas susilaikė“. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“, jeigu daugumos nėra – „Nepriimta“. Jeigu bent vienas Valdybos narys reikalauja nustatyti Valdybos narių balsų daugumą dėl tam tikrų procedūrinių klausimų (pavyzdžiui, dėl to, kad būtų nutraukta diskusija Valdybos posėdyje, ir kt.), balsų dauguma nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių“. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Valdybos nariai pakelia rankas.

 1. Valdybos posėdžio nutarimai priimami vardiniu arba slaptu balsavimu, jeigu to reikalauja bent vienas Valdybos narys.
 2. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia posėdžio pirmininkas, o e-posėdžio metu – Generalinis sekretorius.
 3. Valdybos nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos Pirmininko balsas. Jei posėdyje sprendžiamas klausimas, susijęs su Valdybos nario privačiais interesais, keliančiais viešųjų ir privačių interesų konfliktą, narys apie tai praneša prieš svarstymą ir neturi teisės dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą.

 

NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS, SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

34.  Valdybos posėdžiuose priimti nutarimai gali būti įforminami atskirais nutarimais. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo  kuriuos pasirašo Valdybos posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir posėdžio sekretorius. Valdybos nutarimus pasirašo Valdybos posėdžiui pirmininkavęs asmuo. Pasirašyti Valdybos nutarimai turi būti užregistruoti Valdybos nutarimų registravimo žurnale suteikiant jiems registracijos numerį, kurį sudaro nutarimą priėmusio valdymo organo simbolis, nutarimo priėmimo metų skaitmuo ir tais metais nutarimo eilės numeris (pavyzdžiui, Valdybos nutarimo registracijos numeris – V-2005/15). Registruojant Valdybos nutarimus pažymimas ir posėdžio, kuriame nutarimas buvo priimtas, protokolo eilės numeris.

35.  Atskira Valdybos ar jo narių nuomonė gali būti įforminta protokoliniu įrašu.

36.  Valdybos priimti nutarimai ir protokoliniai įrašai skelbiami federacijos interneto puslapyje www.lbf-bowling.lt , nebent Valdyba nuspręstų kitaip.

37.  Nutarimai įsigalioja nuo paskelbimo federacijos interneto puslapyje www.lbf-bowling.lt dienos, jeigu juose nenustatyta kita įsigaliojimo data.

38.  Posėdžio pirmininko pasirašytas nutarimas (originalas) kartu su tuo nutarimu patvirtinto teisės akto tekstu pridedamas prie posėdžio protokolo.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39.  Visus posėdžių procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šioje tvarkoje, Valdybos posėdžio metu siūlo spręsti posėdžio pirmininkas. Toks sprendimas, posėdžio pirmininkui trumpai išdėsčius motyvus, priimamas be diskusijų posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

40.  Tvarka ir atskiri jos straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami Valdybos narių balsų dauguma.

 

LBF Valdybos pirmininkas

Ričardas Daukėlas

 

 

 

 

 

Pro           www.boulingokamuolys.lt