PATVIRTINTA.

Lietuvos Boulingo Federacijos Neeilinės narių konferencijos

2007 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 5

 

 I. BENDROJI DALIS

1.   Lietuvos boulingo federacijos Valdyba (toliau – Valdyba) sudaroma Lietuvos boulingo federacijos

įstatuose nustatyta tvarka ir veikia vadovaudamasi šiuo reglamentu.

2.   Valdyba  yra  Lietuvos  boulingo  federacijos  kolegialus  valdymo  organas,  kurio  kompetencija nustatyta Lietuvos boulingo federacijos įstatuose.

3.   Valdyba ketveriems metams išrenkama ataskaitinėje –rinkiminėje Konferencijoje.

4.   Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe Konferencijai už priimtų nutarimų pasekmes.

5.   Valdybai suteikiami įgaliojimai, pasibaigus ją išrinkusiai Konferencijai.  Ji atlieka savo funkcijas asociacijos įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės veikti nauja Valdyba.

6.   Asociacijos  likvidavimo  atveju  Valdybos  įgaliojimai  nutraukiami  nuo  likvidatoriaus  paskyrimo dienos.

7.   Valdybos narius, per metus dalyvavusius mažiau kaip pusėje Valdybos posėdžių arba pažeidusius asociacijos įstatus, šį reglamentą ar kitus Valdybos narių veiklą reglamentuojančius aktus, taip pat pateikusius  prašymą  atsistatydinti  iš Valdybos  narių  gali  atšaukti  Konferencija.  Valdybos  narys netenka įgaliojimų Konferencijai priėmus tokį nutarimą paprasta balsų dauguma.

8.   Šį reglamentą tvirtina Konferencija. Laikytis reglamente nustatytos tvarkos privalo visi Valdybos nariai.

 

II. VALDYBOS POSĖDŽIAI

9.   Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Posėdžiai vyksta pagal

Valdybos priimtą posėdžių vedimo tvarką.

10. Pirmas Valdybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per dvi savaites po Konferencijos, kuriame buvo išrinkta nauja Valdyba.

11. Pirmajame  naujai  išrinktos  Valdybos  posėdyje  išrenkamas  Valdybos  pirmininkas,  nustatomas Valdybos   komitetų   kiekis,   jų   kompetencija   bei   išrenkami   komitetų   pirmininkai.   Komitetų pirmininkų kandidatūras siūlo Valdybos nariai. Esant daugiau nei vienam pasiūlytam kandidatui į komiteto pirmininkus išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų.

12. Pirmajame posėdyje Valdyba nustato konkrečias atskirų jos narių veiklos sritis, o iš savo narių arba iš administracijos  darbuotojų  skiria  sekretorių,  kuris rengia Valdybos  posėdžių darbotvarkes  bei tvarko kitą Valdybos dokumentaciją. Jeigu sekretorius nėra Valdybos narys, jį būtina kviesti į visus Valdybos posėdžius ir sudaryti jam galimybę susipažinti su Valdybos priimtais nutarimais.

13. Valdybos posėdžių darbotvarkėje nagrinėjamus dokumentus ir nutarimų projektus ruošia ir pateikia Prezidentas, Valdybos nariai, Valdybos sprendimu sudarytos specialios darbo grupės. Su paruoštais dokumentais,  bei nutarimų projektais  Valdybos  nariai privalo būti supažindinti  ne vėliau kaip 3 (trys)  dienos  iki  posėdžio  pradžios.  Jeigu  nutarimų  projektai  pateikiami  kitaip  nei  nurodyta  13 punkte - jie nesvarstomi, jeigu bent vienas Valdybos narys tam prieštarauja. Šis punktas negalioja neeiliniams posėdžiams.

14. Valdybos nariams apie rengiamą posėdį privalo būti pranešta ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Apie rengiamus posėdžius visiems Valdybos nariams pranešama elektroniniu paštu arba žodžiu. Pranešant apie posėdžius turi būti pateikiama preliminari darbotvarkė.


15. Kai  posėdyje  svarstomi  klausimai,  susiję  su  Valdybos  nario  atsakomybe  arba  asmeniniais  jo interesais,  jis neturi teisės pirmininkauti  posėdžiui,  taip pat privalo nusišalinti  balsuojant  su juo susijusiu klausimu.

 

III. VALDYBOS DOKUMENTAI

16. Valdybos posėdžiai privalo būti protokoluojami. Posėdžių protokolavimo tvarką nustato ir patvirtina

Valdyba. Valdybos posėdžio protokolą ne ilgiau kaip per 5 dienas paruošia sekretorius. Protokolą

pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

17. Valdybos priimti sprendimai įforminami atitinkamais nutarimais, kurie yra registruojami nustatyta tvarka.

18. Valdybos  dokumentai  saugomi  ir  skelbiami  Lietuvos  boulingo  federacijos  įstatuose,  kituose

Valdybos veiklą reglamentuojančiuose aktuose nustatyta tvarka.

 

IV. VALDYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Valdybos  nariai  turi  teises  ir  pareigas  nustatytas  Lietuvos  Respublikos  Civiliniame  kodekse  ir

Lietuvos boulingo federacijos įstatuose.

 

V. ATSKAITOMYBĖ

20. Valdyba  privalo  Lietuvos  boulingo  federacijos  įstatuose  nustatytu  laiku  rengti  Konferencijas,

sudaryti jų darbotvarkę ir ne vėliau kaip 15 dienų iki Konferencijos pateikti svarstymui dokumentus ir nutarimų projektus susijusius su darbotvarkės klausimais.

21. Valdyba vieną kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Konferencijai.

22. Valdyba atsako už Konferencijos priimtų nutarimų įgyvendinimą.

  

Deimantas Kukuris

Lietuvos boulingo federacijos Prezidentas

Pro