Ši tvarka nustato LBF (Lietuvos Boulingo Federacijos) žaidėjo licencijos (toliau tekste – „licencija“) paskirtį, jos išdavimo ir galiojimo sąlygas.

 

1.         LBF žaidėjo licencija, jos paskirtis.

1.1. LBF žaidėjo licencija yra patvirtinimas, jog žaidėjas priklauso LBF, suteikiantis teisę atstovauti vieną iš LBF klubų visose LBF oficialiose varžybose, dalyvauti šalių, priklausančių ETBF ir WTBA, rengiamuose turnyruose.

1.2. Licencija nėra materiali. Licencijuotų žaidėjų registras skelbiamas LBF interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt

1.3. Licencijos turėtojui pageidaujant, už papildmą mokestį gali būti pagaminta plastikinė kortelė, kurioje būtų nurodoma LBF žaidėjo tapatybė bei licencijos numeris. Plastikinės kortelės gaminimo kainą nustato LBF Valdyba. 

 

2.         Licencijos išdavimas.

2.1. Žaidėjo licenciją išduoda LBF sekretoriatas.

2.2 Žaidėjo licencijos išduodamos viso sezono metu.

2.3. Asmuo tuo pačiu metu gali turėti tik vieną galiojančią LBF žaidėjo licenciją.

2.4. Žaidėjas, pageidaujantis turėti LBF žaidėjo licenciją, turi kreiptis į klubo, kuriam jis atstovauja, vadovą arba jo įgaliotą asmenį, dėl žaidėjo licencijos įsigijimo. Klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo privalo LBF sekretoriatui pateikti nustatytos formos prašymą išduoti LBF žaidėjo licenciją (priedas Nr.1) elektroniniu paštu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bei sumokėti licencijos mokestį į LBF banko sąskaitą. Prašyme turi būti nurodyta: klubo pavadinimas, žaidėjo vardas, pavardė, gimimo metai, įskaita, kurioje žaidėjas žais LBČ (jeigu žais), pažymima, jei žaidėjas papildomai pageidauja įsigyti ir plastikinę kortelę.

2.5. Asmuo laikomas turinčiu LBF žaidėjo licenciją, po 3 darbo dienų, kai LBF sekretoriatui yra pateikta nustatytos formos paraiška licencijai gauti bei sumokėtas licencijos mokestis.

2.6. Licencijos išdavimas patvirtinamas LBF sekretoriato raštu klubui, kuriame pateikiamas žaidėjų, kuriems yra suteikta licencija, sąrašas, taip pat nurodomi jų licencijų numeriai.

 

3.         Licencijos turėtojo teisės, pareigos ir atsakomybė.

3.1. Licencijos turėtojas turi šias teises:

·                dalyvauti LBF organizuojamose varžybose;

·                dalyvauti ETBF ir WTBA sankcionuotose boulingo varžybose;

·                gauti nuolaidas už prekes ar paslaugas iš organizacijų, su kuriomis LBF yra sudariusi sutartis dėl nuolaidų teikimo;

3.2. Licencijos turėtojo pareigos:

·                laikytis LBF priimtų žaidėjo elgesį reglamentuojančių dokumentų bei aktų;

·                aktyviai dalyvauti sportinėje LBF veikloje;

·                informuoti LBF sekretoriatą apie dalyvavimą bet kokiose boulingo varžybose už Lietuvos ribų.

3.3. Licencijos turėtojo atsakomybė:

Licencijos turėtojas atsako už:

·                savo elgesį LBF ir tarptautinių varžybų metu;

·                LBF, ETBF, WTBA priimtų aktų laikymąsi;

 

4.         Licencijos galiojimas.

4.1. Licencijos naudojimo ir galiojimo sritis savo sprendimu nustato LBF valdyba.

4.2. Žaidėjui išduota licencija galioja iki einamojo sezono pabaigos, nepriklausomai nuo to, kada ji buvo išduota.

4.3. Licencija galioja Lietuvos Respublikos (LR) teritorijoje bei už jos ribų, jei tai numato LBF ir kitų šalių boulingo federacijų sutartys ar susitarimai.

4.4. Licencija negalioja:

·                pasibaigus licencijos galiojimo terminui;

·                žaidėjui nustatyta tvarka pakeitus atstovaujamą klubą;

4.5. Licencijos galiojimą savo sprendimu gali sustabdyti LBF valdyba, jei:

·                klubas, kurio prašymu buvo išduota licencija, paprašo panaikinti jos galiojimą;

·                žaidėjas nuolat nesilaiko LBF priimtų žaidėjo elgesį reglamentuojančių dokumentų bei aktų;

·                žaidėjas savo elgesiu žemina LBF.

 

5.         Licencijų administravimas.

Licencijų administravimą (apskaitą, paskelbimą ir kt.) atlieka LBF Sekretoriatas.

 

 Valdybos pirmininkas                                                                                                                                                Ž.Perminas

 

LBF žaidėjų licencijavimo tvarka

PRIEDAS NR.1

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LBF ŽAIDĖJO LICENCIJĄ

Data

Klubas ,

atstovaujamas

prašo išduoti LBF žaidėjo licenciją šiems sportininkams:

 

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Įskaita

Pageidauja įsigyti plastikinę kortelę

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

Pro           www.boulingokamuolys.lt