Patvirtinta 2005-03-05 LBF VK posėdyje.

  

1.     Bendrosios nuostatos

1.1.  Šios taisyklės reglamentuoja naujų Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste – federacija)

narių priėmimo, išstojimo bei pašalinimo iš federacijos tvarką.

1.2.  Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais federacijos veiklą reglamentuojančiais įstatymais, federacijos įstatais.

1.3.  Šių taisyklių privalo laikytis visi federacijos nariai.

 

2.     Priėmimas į federaciją

2.1.  Federacijos veikloje gali dalyvauti tik jos nariai, bei federacijos rėmėjai.

2.2. Federacijos nariu gali tapti juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindinius federacijos įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius.

2.3.  Juridinis asmuo pageidaujantis tapti federacijos nariu, privalo pateikti:

2.3.1.  Prašymą federacijos prezidento vardu;

2.3.2.  Dviejų federacijos narių rekomendacijas;

2.3.3.  Juridinio asmens įstatus,

2.3.4.  Juridinio asmens kompetentingo organo sprendimą tapti federacijos nariu.

2.4. Juridinis asmuo, atitinkantis federacijos įstatuose nustatytus reikalavimus, į narius bei kandidatus priimamos federacijos vykdomojo komiteto sprendimu.

2.5.  Sprendimus dėl pateiktų prašymų federacijos vykdomasis komitetas priima savo nutarimais, kurie priimami ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos. Nutarime nurodoma  priimti  arba  nepriimti  prašymą  pateikusį  juridinį  asmenį  į  narius.  Apie  šį sprendimą pareiškėjas informuojamas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

2.6.  Juridinis asmuo tampa federacijos nariu sumokėjęs tuo metu galiojantį stojamąjį mokestį ir nario mokestį už einamąjį laikotarpį. Stojamasis ir nario mokestis sumokomas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomojo komiteto sprendimo apie priėmimą dienos. Jei per nurodytą terminą mokestis nesumokamas, vykdomojo komiteto nutarimas dėl narystės netenka galios.

2.7.  Priėmimas į federacijos narius įforminamas federacijos prezidento įsakymu. Nuo įsakymo įsigaliojimo dienos juridinis asmuo turi teisę naudotis visomis federacijos nario teisėmis ir teikiamomis paslaugomis.

 

3.     Narystė federacijoje

3.1.  Juridinis asmuo, esantis federacijos nariu, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti

federacijos sekretoriatą apie kompetentingų organų priimtus nutarimus įstatymų nustatyta tvarka jį reorganizuoti ar pertvarkyti.

3.2.  Kai   federacijos   narys   įstatymų   nustatyta   tvarka   reorganizuojamas   ar   pertvarkomas, federacijos nariu lieka buvusio juridinio asmens –federacijos nario teises ir pareigas įstatymų nustatyta tvarka perėmęs juridinis asmuo. Narystės asociacijoje perdavimas negalimas.

3.3.  Apie visus savo įstatų pakeitimus federacijos narys privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių pakeitimų užregistravimo datos pranešti federacijai.

3.4.  Nario mokestis

3.4.1.  Federacijos nario mokesčio dydį nustato konferencija.


3.4.2. Nario mokesčio mokėjimo terminus ir taisykles nustato federacijos vykdomasis komitetas.

 

4.     Išstojimas arba pašalinimas iš federacijos

 

4.1.  Nariai turi teisę savanoriškai išstoti iš federacijos, taip pat federacija turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems bei pašalintiems iš federacijos nariams įmokėtos sumos ir federacijos turto dalis negrąžinami.

4.2.  Narys gali būti pašalintas iš federacijos vykdomojo komiteto sprendimu:

4.2.1.  Jeigu  narys  nesilaiko  federacijos  įstatų,  nuolat  nevykdo  arba  atsisako  pripažinti visuotinio federacijos narių susirinkimo kitų federacijos valdymo organų sprendimus, kitaip kompromituoja boulingo sportą arba federaciją,

4.2.2.  Jeigu narys ilgiau kaip tris mėnesius nustatyta tvarka nesumoka nario mokesčio.

4.2.3.  Už   veiksmus,   nesuderinamus  su   federacijos   tikslais,   įstatais,   už   nusižengimus

įstatymams ir etikai, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta federacijai.

4.3.  Nariui padariusiam punkte 4.2. numatytą pažeidimą, vykdomojo komiteto sprendimu yra raštu pranešama apie ketinimą pašalinti jį iš federacijos, nurodant pašalinimo priežastis. Nuo pranešimo   išsiuntimo   dienos,   sustabdoma   narystė,   neteikiamos   jokios   paslaugos   ir netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti federacijos veikloje bei valdyme. Pašalinti iš federacijos galima ne anksčiau kaip po mėnesio nuo pranešimo dėl pašalinimo išsiuntimo.

4.4.  Praėjus mėnesiui po 4.3 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo federacijos narys vykdomojo komiteto sprendimu gali būti pašalintas iš federacijos.

4.5.  Juridinis asmuo turi teisę  per 15 dienų nuo paskelbimo apskųsti federacijos prezidentui sprendimą pašalinti jį iš federacijos. Sprendimo apskundimas nesustabdo federacijos vykdomojo komiteto sprendimo galiojimo. Šiuo atveju federacijos prezidento teikimu artimiausioje federacijos konferencijoje priimamas galutinis sprendimas.

4.6.  Apie savanorišką išstojimą iš federacijos narys pareiškia raštu federacijos prezidentui.

4.7.  Pašalinimas iš federacijos įforminamas federacijos prezidento įsakymu.

  

5. Baigiamosios nuostatos

5.1.Visi dokumentai narystės klube klausimais priimami ir registruojami federacijos būstinėje

perduodant juos atsakingam sekretoriato darbuotojui.

5.2. Prašymas registruojamas, kai federacijos prezidentui pateikiami visi reikalingi dokumentai.

Vykdomajam komitetui svarstyti pateikiami dokumentai tų juridinių asmenų, kurių dokumentai buvo užregistruoti ne vėliau, kaip 10 (dešimt) dienų iki eilinio federacijos valdybos posėdžio dienos.

5.3. Pateikti  prašymai  svarstomi  federacijos  vykdomajame  komitete.  Federacijos  vykdomasis komitetas dėl jų priima nutarimus. Sprendžiant taisyklių 4.3.-4.4. punktuose nurodytus klausimus į vykdomojo komiteto posėdį privalo būti kviečiamas suinteresuotas federacijos narys.

5.4. Informacija apie priimtus sprendimus gali būti skelbiama federacijos internetiniame puslapyje ir kituose informaciniuose leidiniuose.


Prezidentas                                                                                                     

D.Kukuris

Pro           www.boulingokamuolys.lt