Patvirtinta 2007-12-06 LBF Valdybos susirinkime, nutarimu Nr. 8.

 ŽAIDĖJŲ PERĖJIMŲ TAISYKLĖS

Šios taisyklės nustato LBFžaidėjų statusą, atstovavimą klubams bei perėjimų tarp LBF klubų tvarką ir sąlygas.Taisyklės,  reglamentuojančios  žaidėjų  perėjimus  ir išdėstytos  šiame  dokumente,  galioja  tik  I straipsnyje išvardintoms Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste –LBF) varžyboms.

 I. VARŽYBOS

1.   Lietuvos asmeninis boulingo čempionatas.

2.   Lietuvos boulingo lygos varžybos.

3.   LBF taurė.

4.   Kitos LBF oficialios varžybos

 II. ŽAIDĖJŲ STATUSAS

 LBF žaidėjai gali turėti vieną iš šių statusų:

1.   Nekontraktiniai žaidėjai.

Žaidėjas, neturintis  LBF užregistruoto  raštiško susitarimo  su savo klubu ir negaunantis  jokios kitos kompensacijos už dalyvavimą žaidimo procese išskyrus įprastinių išlaidų padengimą, turi nekontraktinio žaidėjo statusą. Įprastinės išlaidos - tai treniruočių išlaidos kelionės ir pragyvenimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu varžybose ir treniruotėse, varžybų dalyvių mokesčiai, nustatyto dydžio komandiruotpinigiai, sportinė apranga, sveikatos draudimas.

 2.   Kontraktiniai žaidėjai.

Žaidėjas, turintis raštišką ir nustatyta tvarka LBF užregistruotą susitarimą (toliau tekste – kontraktas) su klubu kuriam jis atstovauja turi kontraktinio žaidėjo statusą. Kontraktas – dokumentas, reglamentuojantis žaidėjo ir klubo santykius bei sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis. Kontrakte privalo būti sureguliuotos visos šalių teises ir pareigas, aiškiai išdėstytos nutraukimo sąlygos, nurodyti konkretų sutarties galiojimo terminą.

Kontraktinis žaidėjas, pasibaigus jo kontraktui tampa nekontraktiniu žaidėju.

Nepilnamečiai boulingo žaidėjai nuo 15 iki 18 metų amžiaus kontraktus sudaro patys, turėdami tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų raštišką sutikimą, kuris pridedamas prie kontrakto. Kontraktus už jaunesnius nei

15 metų boulingo žaidėjus sudaro ir pasirašo tėvai.

Jei žaidėjas, turintis veikiantį kontraktą užregistruotą LBF, pasirašo kontraktą su kitu klubu be pirmojo klubo  leidimo- jis gali  būti diskvalifikuojamas  vieneriems  kalendoriniams  metams.  Toliau  lieka  galioti kontraktas, kuris pirmasis užregistruotas LBF.

Jei žaidėjas nevykdo kontrakto sąlygų ir vienašališkai nutraukia sutartį, jis vienerius kalendorinius metus negali atstovauti  jokiam kitam klubui, jei tam nepritaria  klubas su kuriuo  buvo vienašališkai  nutraukta sutartis.

Jei klubas nevykdo kontrakto sąlygų ilgiau nei 3 (tris) mėnesius žaidėjas gali kreiptis į LBF sekretoriatą. LBF  sekretoriato  teikimu  LBF  Prezidentas  gali  numatyti  klubui  terminus  įsipareigojimų  įvykdymui. Nustatytu  laiku  klubui  neįvykdžius  įsipareigojimų  -  žaidėjui  gali  būti  suteiktas  nekontraktinio  žaidėjo statusas.

III. ŽAIDĖJŲ KORTELĖS.

 1.   Varžybose,  išvardintose  I straipsnyje,  turi  teisę  dalyvauti  tik  galiojančias  LBF  žaidėjo  korteles turintys asmenys.

2.   LBF žaidėjų kortelių išdavimo tvarką nustato LBF Valdyba.

 IV.PALEIDŽIAMASIS RAŠTAS (Letter of Clearance)

 Paleidžiamasis raštas - dokumentas, reglamentuojantis žaidėjo perėjimą iš klubo į kitą klubą (Priedas

Nr.1).

 Paleidžiamojo rašto išdavimo tvarką reglamentuojančios taisyklės:

1.   Žaidėjas,  norintis  atsisakyti  atstovauti  klubui,  privalo  įteikti  raštišką  pranešimą  klubui  ir  LBF

sekretoriatui.

2.   LBF sekretoriatas negali leisti žaidėjui atstovauti kitam klubui tol, kol negauna paleidžiamojo rašto iš klubo, kuriam atstovauja žaidėjas, išskyrus 3.5 punkte numatytą atvejį.

3.   Atsakymų dėl perėjimo pateikimo terminai:

3.1.  LBF  sekretoriatas  gavęs  žaidėjo  raštišką  pranešimą  tai,  kad  jis  atsisako  atstovauti  klubą  10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje privalo priimti sprendimą.

3.2.  LBF sekretoriatas gavęs raštišką žaidėjo pranešimą, per 2 (dvi) darbo dienas informuoja klubą, kuriam atstovauja žaidėjas.

3.3.  Jei klubas, kuriam atstovauja žaidėjas, nesutinka išduoti paleidžiamojo rašto, šis klubas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti LBF sekretoriatui raštišką motyvuotą atsisakymą išduoti paleidžiamąjį raštą.

3.4.  Klubui pateikus motyvuotą atsisakymą išduoti paleidžiamąjį raštą galutinį sprendimą dėl žaidėjo perėjimo klausimu priima LBF Valdyba.

3.5.  Jei per 3 (tris) dienas LBF negauna jokio atsakymo iš klubo, LBF sekretoriatas turi teisę nustatyta tvarka leisti žaidėjui atstovauti kitą klubui be paleidžiamojo rašto.

 V.KONTARKTINIŲ ŽAIDĖJŲ PERĖJIMO BŪDAI

 Kiekvienas   žaidėjas   turi   teisę   pakeisti   atstovaujamą   klubą   nebent   jam   draudžia   šių   taisyklių

reikalavimai. Egzistuoja šie kontraktinių žaidėjų perėjimo būdai:

1.   Perėjimas su sutarties perdavimu.

Žaidėjo perėjimas su veikiančios sutarties perdavimu žaidėją priimančiai organizacijai.

2.   Perėjimas pasibaigus sutarčiai arba ją nutraukus.

Žaidėjas,   kurio   sutarties   galiojimas   pasibaigia   arba   yra   nutraukiama   anksčiau   laiko,   tampa nekontraktiniu žaidėju. Jei sutartis tarp žaidėjo ir klubo nutraukiama anksčiau laiko, klubas per 5 (penkias) darbo diena privalo apie tai pranešti LBF.

 VI. NEKONTRAKTINIŲ ŽAIDĖJŲ PERĖJIMAI

 Žaidėjo perėjimas iš vieno LBF klubo į kitą LBF klubą.

1.     Žaidėjas, kuriam dar nėra 12 metų, gali pereiti iš vienos klubo į kitą klubą be paleidžiamojo rašto, jei nėra susitarta kitaip, ir būti registruojamas naujojoje komandoje einamajame sezone.

2.     12  metų  amžiaus  ir  vyresnis  žaidėjas  turi  teisę  pereiti  iš  vieno  klubo  į  kitą  klubą,  tik  gavęs

ankstesnio klubo paleidžiamąjį raštą.

3.     Žaidėjų perėjimo tarp lygų terminus ir tvarką nustato LBL varžybų nuostatai ir reglamentai.

VII. KOMPENSACIJA KLUBUI UŽ NEKONTRAKTINĮ ŽAIDĖJĄ

 1. Klubas, kuriam atstovauja žaidėjas , turi teisę gauti kompensaciją:

-    už žaidėją, rungtyniaujantį Lietuvo boulingo lygos komandiniame  čempionate 2 (dviejų) minimalių

mėnesinių algų dydžio kompensaciją;

-    už žaidėją, rungtyniaujantį Lietuvos boulingo lygos komandinėse pirmenybėse - 1 (vieno)

minimalios mėnesinės algos dydžio kompensaciją; Kompensacija gaunama iš klubo kuriam atstovauti pereina žaidėjas.

 VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 1.   Ginčus, kilusius dėl žaidėjų perėjimo sprendžia LBF Valdyba.

 Valdybos pirmininkas                                                                                Dainius Drūteika

Priedas Nr.1. prie LBF žaidėjų perėjimų taisyklių

Paleidžiamasis raštas (Letter of Clearance)

 Organizacijai X

Nuo organizacijos Y Data                   

 

 Dėl: žaidėjo Jono PETRAIČIO, gimusio 1979 m. gruodžio 1 d.

 Šiuo raštu organizacija Y patvirtina, kad žaidėjas Jonas PETRAITIS yra visiškai atsiskaitęs su mūsų organizacija ir neturi galiojančio kontrakto.

 Pagarbiai,

 Organizacijos Y vadovas

(parašas ir organizacijos antspaudas)

Pro