×

Dėmesio

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 404

Įsakymas - Dėl LBF 2019 06 30 finansinių ataskaitų rinkinio revizijos

LAIKINAI EINANČIO LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS VADOVO PAREIGAS

LINO SASNAUSKO

 

ĮSAKYMAS Nr.1 - Dokumentas pdf

2019 09 10

KAUNAS

DĖL LBF 2019 06 30 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO REVIZIJOS

Vadovaudamasis Lietuvos boulingo federacijos įstatais (toliau – LBF),  LBF  eilinės konferencijos, vykusios 2019-09-07 priimtais sprendimais ir suteiktais įgaliojimais:

 1. S u d a r a u LBF finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų už 2018-2019 m. finansinį laikotarpį iki LBF vadovybės atsistatydinimo dienos (imtinai) Revizijos komisiją:
  • Nijolė Jagnieškienė – Revizijos komisijos pirmininkė;
  • Tomas Čepulis – Revizijos komisijos narys;
  • Vaidas Mitkevičius – Revizijos komisijos narys;
 2. Revizijos komisijai pavedu atlikti LBF lėšų ir pajamų naudojimo bei Asociacijos ūkinės veiklos kontrolę ir savo ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaitą LBF nariams pateikti iki 2019-09-29 dienos.
 3. P a v e d u:
  • LBF sekretoriui Edmundui Bendžiui paruošti ir Revizijos komisijai per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos pateikti šiuos dokumentus:
   • LBF protokolus (valdybos ir konferencijų) arba jų el.versijas;
   • LBF vardu pasirašytas prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis bei kitus finasninius susitarimus ir įsipareigojimu, galiojusios ataskaitiniu laikotarpiu.
  • LBF Buhalteres paslaugas teikiančiai įmonei ( jos įgaliotam asmeniui) paruošti perdavimui visus buhalterinius LBF dokumentus 2019-09-07 dienai, būtinus revizijai atlikti:
   • LBF naudojamų sąskaitų likučių iššifravimus (inventorizacijos medžiagą);
   • LBF vedamų apskaitos registrų apyvartos žiniaraščius (didžiąją knygą/sąskaitų apyvartas);
   • Bankuose esančių sąskaitų likučių išrašus, suderintus su banku;
   • LBF kasoje esamų piniginių lėšų patikrinimo aktą;
   • Debitorinių bei kreditorinių įsiskolinimų iššifravimus (likučių suderinimo aktus);
   • Kasos registrą (įskaitant pirminius kasos apskaitos dokumentus);
   • Bankų sąskaitų registrus;
   • Ilgalaikio turto sąrašus, likučius, nusidėvėjimo apskaičiavimo apyvartos žiniaraščius;
   • Trumpalaikio turto sąrašus, likučius, apyvartas per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant specialiuosius apskaitos dokumentus ir kt.);
   • VMI pateiktų deklaracijų kopijas;
   • Kitus buhalterinius dokumentus, turinčius įtaką LBF finansinės atskaitomybės 2019 06 30 d. sudarymui ir jos veiklos rezultatams, įskaitant sudarytus ir gautus iki 2019-09-07;
   • Finansinę atskaitomybę už 2018-2019 metus (visas finansinės atskaitomybės formas 2019-06-30 d.), pasirašytas tuo metu ėjusio LBF Prezidento pareigas ir apskaitą tvarkančio asmens.
 1. LBF eks. Prezidentui Laimontui Diniui visų dokumentų perdavimą atlikti  su Revizijos pirmininku ir LEP LBF vadovo pareigas Linu Sasnausku suderintu laiku, pasirašant perdudamų  dokumentų perdavimo-priėmimo aktą.
 2. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontoliuoja l.e.p. LBF vadovas Linas Sasnaukas.

L.e. LBF vadovo pareigas Linas Sasnauskas

 

-

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos boulingo federacijos ataskaitinės konferencijos

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2019-09-09

Vilnius 

Dokumentas pdf

DĖL LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS

2019 m. rugsėjo 7 d. Kaune įvyko Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF) ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvavo 15 delegatų iš 17 LBF narių (klubų).

Atsižvelgiant į boulingo bendruomenės didėjantį nerimą dėl profesionalaus boulingo ateities ir likimo bei tarp klubų vykstančias diskusijas dėl LBF valdymo trūkumų, skaidrumo bei viešumo nepekankamumo, mažėjantį profesionalaus boulingo populiarumą ir pagrindinių strateginių LBF tikslų ir uždavinių nevykdymą, LBF prezidentui ir sekretoriui buvo pasiūlyta į konferencijos dienotvarkę įtraukti klausimą dėl pasitikėjimo LBF prezidento veikla, o konferencijos dalyviams, buvo pasiūlyta balsavimo būdu spęsti klausimą dėl LBF prezidento nušalinimo.

LBF prezidentas L. Dinius, būdamas konferencijos pirmininku, nelaukdamas konferencijos balsavimo rezultatų, savo valia ir noru atsistatydino iš LBF prezidento pareigų nuo tokios valios pareiškimo žodine forma dienos, t.y. nuo 2019-09-07. Konferencijos nariai, atsižvelgdami į p. L. Diniaus sprendimą ir žodinį pareiškimą, balsų dauguma prezidento atsistatydinimą priėmė.

Atsistatydinus LBF prezidentui, LBF valdybos pirmininkas ir nariai, dalyvavę konferencijoje (Robertas Samulis, Žilvinas Perminas, Raimondas Narušis ir Romualdas Skabickas), savo iniciatyva nutarė atsistatydinti iš einamų LBF Valdybos narių pareigų. Konferencijos dalyviai LBF Valdybos primininko ir valdybos narių atsistatydinimą priėmė.

LBF likus be visų valdymo organų, vadovaujantis LBF įstatais, balsavimo būdu buvo nutarta skelbti neeilinę rinkiminę konferenciją, kurios data numatyta 2019 m. spalio 6 d.

Iki naujų LBF valdymo organų išrinkimo/paskyrimo ir jų teisėtos veiklos pradžios, konferencijos dalyviai, Linui Sasnauskui sutikus, įgaliojo jį laikinai vykdyti LBF vadovo pareigas, atstovauti LBF interesus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei imtis priemonių ir užtikinti LBF veiklos tęstinumą iki naujo LBF prezidento ir Valdybos išrinkimo.

Tuo pačiu pranešame, kad balsavimo būdu, konferencijos nariai įgaliojo Liną Sasnauską užtikrinti:

1. Aktualios naujos redakcijos LBF įstatų porojekto parengimą ir suderinimą (iki neelinės rinkiminės konferencijos);

2. Atsižvelgiant į tai, kad konferencijos nariai nepatvirtino buvusios LBF vadovybės parengtos ir pateiktos finansinės ataskaitos už 2018-2019 m. finansinį laikotarpį, užtikrinti nepriklausomo finansinio audito atlikimą ar Revizijos komisijos sukūrimą ir LBF finansinės veiklos ir rezultatų reviziją už 2018 -2019 finansinius metus, įskaitant laikotarpį iki LBF vadovybės įgaliojimų netekimo (atsistatydinimo).

Tuo pačiu pranešame, kad detalesnė informacija apie konferencijos metu priimtus visus sprendimus bus paskelbta LBF interneto svetainėje, kai tik bus parengtas ir su konferencijos dalyviais (LBF nariais) suderintas Konferencijos susirinkimo protokolas.

Atsižvelgdami į susidariusią sudėtingą situaciją LBF valdyme ir siekdami užtikinti jos veiklos tęstinumą, boulingo, kaip sporto šakos plėtrą ir augimą, pokyčių iniciatyvas ir jų įgyvendinimus, kviečiame klubus bei neabejingus pavienius boulerius - fizinius asmenis, iki neeilinės rinkiminės konferencijos pradžios, pasiūlyti potencialius kandidatus į prezidento, vicperezidento bei valdybos narių pareigas.

Būsime dėkingi, jei kandidatai, savo kontaktus ir rinkimines programas/idėjas ir pasiūlymus pateiktų iki rugsėjo 20 d. elektroniniais paštais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Įgaliojimas Nr.1 -0909 - Dokumentas pdf

2019-09-09

Vilnius

Šiuo raštu įgalioju Žilviną Perminą vykdyti ir kontroliuoti 2019 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos boulingo federacijos konferencijoje patvirtinto renginių plano eigą.

Įgaliojimas galioja iki naujų LBF valdymo organų išrinkimo.

 

 

Pagarbiai

L.e.p Lietuvos boulingo federacijos vadovas Linas Sasnauskas