PATVIRTINTA
2023-12-15
Neeilinės LBF narių konferencijos Nutarimu

 

LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS ĮSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos boulingo federacija (toliau – Asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, kurių vienas iš tikslų yra propaguoti ir remti boulingą.
2. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos boulingo federacija.
3. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu Kodeksu, asociacijų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarptautinių boulingo sporto federacijų FIQ ir ETBF norminiais aktais, savo įstatais bei valdymo organų sprendimais.
4. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąją sąskaitą, savarankišką balansą.
5. Asociacija turi savo antspaudą su įrašytu pavadinimu, emblemą ir kitą atributiką.
6. Asociacija turi teisę vykdyti šiuose įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti. Gauto pelno asociacija negali skirstyti savo nariams.
7. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
8. Asociacijos finansiniai metai yra nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.
9. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

10. Asociacija siekia šių tikslų:
10.1. plėtoti ir populiarinti boulingo sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio praleidimo priemonę;
10.2. veikti kaip Lietuvos boulingo sportą atstovaujanti institucija;
10.3. atlikti vienintelio FIQ, WTBA ir ETBF nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jam suteiktomis teisėmis Lietuvos boulingo sporto labui;
11. Asociacija, siekdama savo tikslų:
11.1. gina Asociacijos narių teises;
11.2. tvarko boulingo kaip sporto šakos apskaitą;
11.3. parengia ilgalaikę boulingo sporto plėtojimo strategiją ir ją įgyvendina, tuo prisidėdama prie Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto programos vykdymo;
11.4. koordinuoja Lietuvoje veikiančių boulingo lygų, klubų, sporto mokyklų, kitų teritoriniu ar kitais principais sudarytų ir įregistruotų sporto organizacijų, žaidžiančių, propaguojančių ar remiančių boulingą, veiklą, kiek tai susiję su šia sporto šaka;
11.5. koordinuoja ir kontroliuoja Asociacijos narių veiklą, kiek tai susiję su šių įstatų, bei Asociacijos valdymo organų priimtų norminių aktų vykdymu;
11.6. sudaro organizacinę - materialinę bazę Asociacijos tikslams pasiekti;
11.7. užtikrina Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose; parengia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų, tame tarpe ir senjorų, sportininkų Lietuvos rinktinių atrankos kriterijus, rinktinių komplektavimo sistemą bei priemones geriausiems jų sportiniams rezultatams pasiekti;
11.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu, kitomis šalies vyriausybinėmis ir visuomeninėmis sporto organizacijomis;
11.9. atstovauja boulingo sporto interesus Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamente, kitose šalies sportinėse organizacijose, FIQ, WTBA ir ETBF, kitose tarptautinėse organizacijose;
11.10. siekia bendradarbiavimo su boulingo centrais visoje Lietuvoje dėl palankių sąlygų boulingo sportui vystyti;
11.11. tarpininkauja, sporto klubų bei komandų, taip pat sportininkų, trenerių, teisėjų ar kitų boulingo specialistų palankių bendradarbiavimo sutarčių sudarymui su užsienio sporto organizacijomis bei boulingo specialistais;
11.12. pagal FIQ, WTBA ir ETBF nuostatus tvarko sportininkų išvykstančių žaisti užsienio klubuose, taip pat užsieniečių, atvykstančių žaisti Lietuvos komandose, registracijos dokumentus.
12. Asociacija veikia kultūros, sporto bei švietimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenei. Asociacija vykdo šias veiklos rūšis:
12.1. organizuoja ir vykdo įvairaus masto sporto, laisvalaikio ir poilsio renginius;
12.2. tiekia sportinę įrangą;
12.3. teikia paslaugas, susijusias su sportinės įrangos aptarnavimu ir priežiūra;
12.4. nuomoja sportinę įranga, sporto sales, kitas patalpas;
12.5. parengia boulingo žaidėjų, trenerių, teisėjų, kitų boulingo specialistų mokymo ir atestavimo tvarką, rengia mokymus, sudaro sąlygas nuolatiniam jų tobulėjimui;
12.6. teikia tarpininkavimo ir konsultacijos paslaugas;
12.7. užsiima leidyba;
12.8. reklamuoja savo veiklą, bei su ja susijusius juridinius asmenis.

III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teises:
13.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus;
13.2. leisti informacinius ir reklaminius leidinius, susijusius su Asociacijos veikla;
13.3. organizuoti taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
13.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;
13.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
13.6. gauti lėšų ar kitokio turto kaip paramą iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;
13.7. įstatymų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis, tapti jų dalyve;
13.8. steigti Asociacijos filialus bei atstovybes;
13.9. turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose įstatymų nustatyta tvarka;
13.10. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis;
13.11. už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;
13.12. gauti paramą;
13.13. naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
13.14. užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines organizacijas;
13.15. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
13.16. užsiimti kita, įstatymų nedraudžiama, komercine veikla ir įstatuose nurodyta veikla;
13.17. nutraukti savo veiklą.
14. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
15. Asociacija gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV. ASOCIACIJOS NARIAI

16. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus ir siekiantys tikslų, kurie yra suderinami su Lietuvos boulingo federacijos tikslais.
17. Asociacija gali turėti Garbės narius:
17.1. Asociacijos Garbės nariais gali būti išrinkti asmenys ypač nusipelnę sportui, FIQ ir ETBF čempionatų prizininkai. Garbės nariais gali būti išrinkti ir ypač nusipelnę Asociacijos rėmėjai - asmenys bei organizacijos, materialiai ar kitais būdais padedantys Asociacijai įgyvendinti šiuose Įstatuose numatytus uždavinius;
17.2. Garbės nariai renkami Konferencijoje;
17.3. Be atskiro sprendimo Garbės nariais laikomi buvę Asociacijos Prezidentai. Šiame punkte numatyta nuostata netaikoma, jei Prezidentas iš pareigų buvo Konferencijos nušalintas;
17.4. Garbės nariai gali dalyvauti Asociacijos Konferencijose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau jie neturi balsavimo teisės, išskyrus Garbės narius, esančius Konferencijos delegatais.

V. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Asociacijos nariai turi tokias neturtines teises:
18.1. rinkti ir deleguoti savo pasiūlytus fizinius asmenis į Asociacijos valdymo organus;
18.2. dalyvauti Asociacijos veikloje, teikti pasiūlymus įvairiais Asociacijos veiklos klausimais;
18.3. Valdybos nustatyta tvarka naudotis Asociacijos materialine baze bei teikiamomis lengvatomis;
18.4. įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Konferencijoje ar atlikti kitus teisinius veiksmus;
18.5. kitas teises, kurias numato Asociacijos veiklą reglamentuojantys aktai.
19. Asociacijos nariai turi tokias pareigas:
19.1. laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti Asociacijos organų nutarimus;
19.2. aktyviai dalyvauti įgyvendinant Asociacijos uždavinius;
19.3. laiku mokėti nustatytą nario mokestį;
19.4. neužsiimti veikla, kenkiančia boulingo ar Aociacijos prestižui;
19.5. kitas pareigas, kurias numato Asociacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

VI. ASOCIACIJOS VALDYMAS. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

20. Asociacijos organas yra Konferencija, valdymo organai – Valdyba, Prezidentas ir Viceprezidentas, jei toks yra renkamas. Asociacijos valdymo organais (jų nariais) tie patys asmenys gali būti renkami (skiriami) ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Pasibaigus dviem kadencijoms iš eilės tas pats asmuo į tas pačias pareigas gali būti renkamas tik po 4 metų pertraukos.
21. Konferencija - aukščiausiasis Asociacijos organas, kuriame dalyvauja nariai, atstovaujami savo delegatų. Asociacijos narį Konferencijoje atstovauja vienas delegatas. Tas pats asmuo negali atstovauti daugiau kaip dviejų Asociacijos narių.
22. Konferencijos gali būti eilinės - rengiamos kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos, ataskaitinės – rinkiminės - rengiamos kas ketveri metai ir gali sutapti su eiline tų metų Konferencija ir neeilinės.
23. Už Konferencijų sušaukimą bei organizavimą yra atsakinga Valdyba.
24. Neeilinės konferencijos rengiamos ne mažiau kaip trečdalio Asociacijos narių, Prezidento, Valdybos arba Revizijos komisijos reikalavimu/rašytiniu prašymu.
25. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau nei ½ Asociacijos narių. Jei kvorumo nėra, Konferencija per 30 dienų šaukiama antrą kartą ir laikoma teisėta, neatsižvelgiant į dalyvaujančių Asociacijos narių skaičių. Tokiu atveju Konferencija gali priimti sprendimus tik neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais.
26. Konferencijoje sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), Įstatų pakeitimo, Prezidento atšaukimo ar nušalinimo, kurie priimami 2/3 dalyvaujančių balsų.
27. Kiekvienas Asociacijos narys Konferencijoje turi vieną balsą. Jeigu Asociacijos narys negali pasiųsti savo delegato (-ų) į Konferenciją, jis gali įgalioti kitą delegatą/asmenį atstovauti jai. Toks įgaliojimas privalo atitikti juridinių asmenų įgaliojimams taikomus formos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso.
28. Visi Asociacijos valdymo organai Konferencijoje išrenkami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, vyksta pakartotinis balsavimas. Konferencijos nutarimu, balsavimas gali būti atviras arba slaptas.
29. Asociacijos Konferencijos kompetencija:
29.1. svarsto ilgalaikę boulingo plėtojimo Lietuvoje koncepciją ir numato priemones jai įgyvendinti;
29.2. priima ir keičia Asociacijos Įstatus bei kitus svarbius Asociacijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, kuriuos teikia Valdyba;
29.3. tvirtina Asociacijos metinį biudžetą ir metinę finansinę atskaitomybę;
29.4. ketveriems metams renka Asociacijos Prezidentą, Viceprezidentą ir Revizijos komisiją (jei tokia renkama);
29.5. nustato Valdybos narių skaičių, jos sudarymo principus bei darbo reglamentą, renka Valdybą;
29.6. tvirtina Prezidento, Valdybos ir Revizijos komisijos ar nepriklausomų ekspertų parengtas ir pateiktas metines ataskaitas;
29.7. tvirtina LBF numatomų vykdyti boulingo renginių metinį kalendorinį planą;
29.8. nustato Asociacijos nario stojamąjį bei metinį mokesčius ir jų mokėjimo tvarką;
29.9. sprendžia valdymo organų nušalinimo klausimus;
29.10. sprendžia kitus, su Asociacijos veikla susijusius klausimus, kurie nepriskirti kitų Asociacijos valdymo organų kompetencijai.
30. Asociacijos Valdybą ketveriems metams renka ataskaitinė - rinkiminė Konferencija:
30.1. Valdybos nariais negali būti Asociacijos sekretoriato darbuotojai;
30.2. Asociacijos Valdyba už savo veiklą atsiskaito Konferencijai ir atsako už padarytus įstatymų ir Asociacijos įstatų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka;
30.3. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, eilinius posėdžius šaukia Prezidentas;
30.4. neeilinis posėdis gali būti sušauktas, jei to reikalauja 1/3 Valdybos narių ar Prezidentas;
30.5. Valdyba dirba pagal Konferencijos patvirtintą darbo reglamentą;
30.6. Valdyba iš savo narių renka Valdybos Pirmininką. Valdybos pirmininkas vadovauja Valdybos posėdžiams ir ne vėliau kaip per 10 dienų pasirašoValdybos posėdžių protokolus.
31. Asociacijos Valdybos kompetencija:
31.1. šaukia Konferencijas, paruošia ir skelbia darbotvarkes, rengia dokumentų projektus;
31.2. įgyvendina Konferencijų sprendimus;
31.3. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir jų veiklos nutraukimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyve;
31.4. priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria bei atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organus;
31.5. esant poreikiui, sudaro komitetus, komisijas, tarnybas, ekspertų grupes specialiems ar einamiesiems klausimams spręsti;
31.6. tvirtina Asociacijos renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus;
31.7. nustato nuobaudas ir skiria jas Asociacijos nariams už FIQ ir ETBF nuostatų, Asociacijos Įstatų pažeidimus bei Lietuvos nacionalinių rinktinių interesų ignoravimą;
31.8. tvirtina sekretoriato bei kitų struktūrinių padalinių ataskaitas;
31.9. asociacijos Prezidento teikimu skiria ir atleidžia iš pareigų Generalinį sekretorių bei vyriausiąjį finansininką, taip pat nustato jų atlyginimus;
31.10. sprendžia pagal savo kompetenciją kitus Asociacijos valdymo bei jos narių veiklos koordinavimo klausimus.
32. Asociacijos Prezidentą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Konferencija:
32.1. Prezidentas ketveriems metams renkamas ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje iš Konferencijos iškeltų kandidatų;
32.2. jei kandidatų yra daugiau nei du ir pirmame balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės dalyvaujančių Konferencijoje delegatų balsų, tada skelbiamas antrasis balsavimo turas, kuriame Prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmajame balsavimo ture surinkusių daugiausiai balsų;
32.3. Konferencijai nutarus, su Prezidentu gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis. Sutartį su Prezidentu Asociacijos vardu pasirašo Konferencijos įgaliotas asmuo. Su Prezidentu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Konferencijai priėmus sprendimą atšaukti Prezidentą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
33. Asociacijos Prezidento kompetencija:
33.1. vadovauja Asociacijos darbui;
33.2. tvarko Asociacijos lėšas, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
33.3. atstovauja Asociaciją valstybinėse institucijose ir kitose organizacijose;
33.4. pasirašinėja sutartis Asociacijos vardu;
33.5. išduoda įgaliojimus Asociacijos Generaliniam sekretoriui ir kitiems sekretoriato darbuotojams vykdyti tas funkcijas, kurios priskirtos Prezidento kompetencijai;
33.6. sutinkamai su Valdybos sprendimu sudaro darbo sutartis su Generaliniu sekretoriumi bei vyriausiuoju finansininku;
33.7. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
33.8. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui.
34. Asociacijos Prezidento įgaliojimai nutrūksta:
34.1. kai pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas;
34.2. kai jis atsistatydina iš pareigų;
34.3. kai Asociacijos Konferencija 2/3 balsų pašalina Prezidentą iš pareigų;
34.4. Prezidentui mirus.
35. Prezidentui atsistatydinus ar Konferencijai nušalinus Prezidentą nuo pareigų:
35.1. laikinai jo pareigas eina Viceprezidentas, jei Viceprezidentas nėra išrinktas - Konferencijos 2/3 balsų dauguma paskirtas įgaliotas asmuo ar sudarytas specialus laikinas Valdymo organas (komisija);
35.2. nauji Prezidento rinkimai turi įvykti artimiausioje Konferencijoje;
35.3. naujas Asociacijos Prezidentas išrenkamas likusiam kadencijos laikotarpiui.
36. Viceprezidentas renkamas ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje iš Prezidento pasiūlytų kandidatų ketveriems metams.
37. Viceprezidento kompetencija:
37.1. pavaduoti Prezidentą jam nesant;
37.2. vykdyti kitas, Prezidento pavestas funkcijas.
38. Prezidentas ir Viceprezidentas gali būti Valdybos nariais.
39. Asociacijos sekretoriatas:
39.1. Asociacijos sekretoriato darbui vadovauja Generalinis sekretorius;
39.2. Asociacijos sekretoriato darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį Prezidento siūlymu tvirtina Valdyba;
39.3. sekretoriato darbuotojus, Prezidentui pritarus, priima į darbą ir atleidžia iš jo Generalinis sekretorius.
40. Asociacijos sekretoriatas padeda Prezidentui ir Valdybai atlikti organizacinės bei ūkinės veiklos darbus:
40.1. veda Asociacijos narių apskaitą;
40.2. administruoja Asociacijos narių mokesčių surinkimą;
40.3. seka Asociacijos valdymo organų nutarimų vykdymą ir apie tai informuoja Prezidentą bei Valdybą;
40.4. kontroliuoja Asociacijos filialų ir atstovybių veiklą;
40.5. ruošia ir teikia Valdybai tvirtinti skundų, pasiūlymų, pareiškimų ir kt. dokumentų nagrinėjimo tvarką bei terminus;
40.6. rengia Valdybos darbotvarkę ir ruošia jai dokumentus;
40.7. atsako už Konferencijų ir Valdybos posėdžių protokolus;
40.8. atsako už Asociacijos raštvedybą;
40.9. vykdo Prezidento ir Valdybos pavedimus;
40.10. Asociacijos sekretoriatas dirba pagal Valdybos patvirtintą darbo reglamentą.

VII. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

41. Asociacijos nariu gali tapti juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai atitinka Asociacijos įstatuose numatytus tikslus. Juridinis asmuo, atitinkantis Asociacijos įstatuose nustatytus reikalavimus, į narius priimamas Valdybos sprendimu.
42. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
43. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jeigu nesilaiko Asociacijos įstatų, nuolat nevykdo arba atsisako pripažinti Konferencijos ir valdymo organų sprendimus, kitaip kompromituoja boulingo sportą arba Asociaciją.
44. Konkrečias Asociacijos narių priėmimo, narių išstojimo ir šalinimo procedūras atskiromis taisyklėmis nustato Valdyba.

VIII. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO IR ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

45. LBF ūkinės ir finansinės veiklos kontrolei samdomi nepriklausomi ekspertai (atestuotas auditorius/nepriklausomo audito paslaugas teikiančios įmonės);
46. Jei Konferencijos metu priimamas sprendimas ūkinės-finansinės veiklos įvertinimui kviesti nepriklausomus ekspertus (atestuotus auditorius/nepriklausomo audito paslaugas teikiančias įmones) – visi atitinkamų paslaugų teikimo klausimai turi būti aptarti atitinkamoje sutartyje tarp LBF ir tokių paslaugtų teikėjo.
47. Už suteiktas nepriklausomo ūkinės – finansinės veiklos įvertinimo paslaugas apmokama iš LBF biudžeto lėšų.

IX. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

48. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti vertybiniai popieriai, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už lėšas, gautas iš šiuose įstatuose nustatytų šaltinių.
49. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
50. Asociacijos pajamų šaltiniai:
58.1. narių stojamieji mokesčiai, nario mokesčiai bei tiksliniai įnašai;
58.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
58.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai paaukotos lėšos ir turtas;
58.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
58.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, dividendai;
58.6. pajamos gautos už parduotą turtą, teikiamas paslaugas;
58.7. lėšos gautos kaip parama;
58.8. asociacijos pajamos, gautos iš komercinės – ūkinės veiklos;
58.9. skolinto kapitalo lėšos, įsigytas nekilnojamas turtas, sportinis inventorius;
58.10. kitos teisėtai Asociacijos gautos lėšos.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS BEI PABAIGA

51. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

XI. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

52. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais Asociacija privalo pateikti nariams Asociacijos dokumentus ir informaciją apie jos veiklą.
53. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos Prezidentas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas pareikalautų Asociacijos dokumentų.
54. Visais kitais atvejais Asociacijos pranešimai įteikiami kiekvienam nariui, Asociacijos valdymo organo nariui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
55. Pranešimas apie konferencijos sušaukimą turi būti paskelbtas oficialiame Asociacijos interneto puslapyje ir išsiųstas kiekvienam nariui elektroniniu laišku ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki konferencijos. Asociacijos konferencija gali būti šaukiama, nesilaikant šio termino, jeigu 2/3 visų, turinčių balsavimo teisę, narių, arba jų įgaliotų atstovų su tuo sutinka.
56. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais vieši Asociacijos pranešimai turi būti paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“.
57. Informacija apie Asociacijos veiklą turi būti pateikiama visuomenei oficialioje LBF interneto svetainėje.
58. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams, pranešimų ir skelbimų paskelbimo, informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo visuomenei tvarkos laikymąsi atsako Asociacijos Prezidentas.

XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

59. Asociacijos įstatus keičia Konferencija ne mažesne kaip 2/3 Konferencijoje dalyvavusių Asociacijos narių balsų dauguma.
60. Konferencijai priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Konferencijos įgaliotas asmuo. Jeigu Konferencijoje nepaskiriamas asmuo, turintis pasirašyti įstatus, įstatus pasirašo Asociacijos Prezidentas.
61. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

Lietuvos boulingo federacijos prezidentas                                                                         Linas Sasnauskas

Pro